Psychotherapie is een psychologische behandelvorm die kan toegepast worden bij psychische en emotionele klachten of moeilijkheden. In de psychotherapeutische gesprekken bespreekt de cliënt zijn klachten of moeilijkheden met de psychotherapeut en ontwikkelen zich de therapeutische relatie en het psychotherapeutisch proces. Samenwerking, afstemming en maatwerk staan hierbij centraal.

Psychotherapie kan helpen om bepaalde ervaringen te verwerken, om gebeurtenissen anders te bekijken, om zich anders te verhouden tot bepaalde situaties, om moeilijke keuzes te kunnen maken of om moeilijkheden anders aan te pakken. Het uiteindelijke doel is psychische en emotionele klachten of moeilijkheden beter hanteerbaar te maken, te verminderen of weg te nemen.

Psychotherapie is in België sinds 2016 een beschermde handeling. Deze behandelvorm en specialisatie is voorbehouden aan klinisch psychologen, klinisch orthopedagogen en artsen met een bijkomende specifieke opleiding en stage in de psychotherapie. De vier psychotherapeutische referentiekaders zijn gedragstherapie, relatie- en gezinstherapie, cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie en psychoanalytische therapie.